การตรวจสอบระบบไฟจุดระเบิดด้วยเครื่องออสซิลโลสโคป

Posted on : 15-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ออสซิลโลสโคปเป็นเครื่องมือที่สามารถทำให้การตรวจสอบระบบไฟจุดระเบิดทำได้ง่าย ถูกต้อง และรวดเร็ว โดยสามารถตรวจสอบหาข้อบกพร่องของอุปกรณ์แต่ละตัวที่ติดตั้งในระบบไฟจุดระเบิด
จอสโคปของเครื่องออสซิลโลสโคปจะแสดงภาพลายเส้น (pattern) ของระบบไฟจุดระเบิดทั้งวงจรไฟแรงตํ่าและวงจรไฟแรงสูงเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน ระบบไฟจุดระเบิดที่ถูกต้องหรือเกิดข้อบกพร่อง จะถูกแสดงในจอ
รูปแบบของภาพลายเส้นจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ มุมดแวล (dwell section) การจุดประกายไฟ (firing section) และการยุบตัวของคอยล์และคอนเดนเซอร์ (intermediate section) รูปที่ 5.85 เป็นภาพลายเส้นของวงจรไฟแรงสูง
เส้นประกายไฟ B


รูปที่ 5.85 แสดงรูปคลื่นวงจรไฟจุดระเบิดวงจรไฟแรงสูงพื้นฐานของหัวเทียนเพียง 1 หัว
จากรูปที่ 5.85 เป็นภาพลายเส้นพื้นฐาน ซึ่งจะแสดงลายเส้นของแรงเคลื่อนไฟฟ้าของหัวเทียนเพียง 1 หัว เริ่มต้นที่เมื่อหน้าทองขาวเปิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าแรงสูงจากคอยล์จุดระเบิดมาถึงที่หัวเทียน และแรง เคลื่อนไฟแรงสูงจะกระโดดข้ามเขี้ยวหัวเทียนเป็นเส้นในแนวดิ่ง จากจุด A ถึง B ในภาพเรียกว่า เส้นการจุดประกายไฟ (firing line) ซึ่งถ้าเส้นนี้สูงมากแสดงว่าเขี้ยวหัวเทียนห่างมากจึงต้องใช้แรงเคลื่อนเพื่อที่จะ กระโดดข้ามเขี้ยวหัวเทียนมาก และถ้าเส้นนี้ตํ่ามากก็แสดงว่าเขี้ยวหัวเทียนชิดมากจึงใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้า เพื่อที่จะกระโดดข้ามเขี้ยวหัวเทียนน้อย หลังจากไฟได้ถูกจุดขึ้นแรงเคลื่อนไฟแรงสูงจะตกลงอย่างเหมาะสม และเกิดเส้นประกายไฟ (spark line) เป็นเส้นในแนวนอนที่ไม่ส่ายซึ่งเป็นเส้นจากจุด C ถึง D ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากประมาณร้อยพันของวินาทีแต่ประกายไฟที่สิ้นสุดจะยาวนานเป็น 20 องศาของมุมเพลาข้อเหวี่ยง ซึ่งยาวนานพอที่จะจุดส่วนผสมของไอดีในกระบอกสูบ
หลังจากพลังงานแม่เหล็กทั้งหมดในคอยล์จุดระเบิดได้เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าทำให้เกิดประกายไฟ ประกายไฟจะกระโดดข้ามเขี้ยวหัวเทียนแล้วหมดไป และพลังงานบางส่วนจะหลงเหลืออยู่ในคอยล์จุดระเบิด และเกิดเป็นเส้นคลื่นจากจุด D ถึง E เส้นนี้เรียกว่า เส้นการเกิดคลื่นของคอยล์จุดระเบิด-คอนเดนเซอร์ เส้นคลื่นนี้หมายความว่าเป็นพลังงานไฟฟ้าดันย้อนกลับไปมาในวงจรไฟแรงสูง แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขี้นนี้ ไม่ยาวนานพอที่จะผลิตประกายไฟได้ หลังจากเวลาอันสั้นมาก แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะหมดไป ถัดมาที่จุด E หน้าทองขาวจะเปิดและส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดปฐมภูมิของคอยล์จุดระเบิด แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะเกิดขึ้นจากการผลิตของวงจรไฟแรงสูงเป็นผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวดคอยล์แรงตํ่าดังจุด E ช่วงจาก จุด E ถึง F เรียกว่า ช่วงมุมดแวล ซึ่งเป็นช่วงที่หน้าทองขาวปิดระหว่างเวลานี้ สนามแม่เหล็กจะถูกสร้างขึ้นในขดลวดปฐมภูมิของคอยล์จุดระเบิด ดังนั้นเมื่อหน้าทองขาวเปิดที่จุด F มันก็จะเริ่มกลับไปที่จุด A อีกครั้งหนึ่ง และสนามแม่เหล็กจะยุบตัวและกระบวนการต่างๆ ก็จะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่ง
ภาพลายเส้นของเครื่องออสซิลโลสโคป
เส้นโค้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจอเครื่องออสซิลโลสโคปเราเรียกว่า ภาพลายเส้น ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่
1. ภาพลายเส้นแบบเรียงในแนวนอนตามลำดับการจุดระเบิด (display) โดยอ่านลายเส้นจากซ้ายมือไปทางขวามือและภาพลายเส้นอันแรกจะเป็นของกระบอกสูบที่ 1 ดังรูปที่ 5.86


รูปที่ 5.86 แสดงภาพรายเส้นแบบเรียงในแนวนอนตามลำดับการจุดระเบิดของวงจรไฟแรงสูงในเครื่องยนต์ 8 สูบ
2. ภาพลายเส้นแบบเรียงซ้อนกันในแนวดิ่ง (raster) การอ่านภาพลายเส้นอ่านจากด้านล่างขึ้นด้านบนตามลำดับการจุดระเบิดโดยภาพลายเส้นล่างสุดจะเป็นของกระบอกสูบที่ 1 ดังรูปที่ 5.87
3. ภาพลายเส้นแบบวางทับซ้อนกัน (superimposed) โดยจะมีภาพลายเส้นของทุกๆ กระบอกสูบวางทับซ้อนกัน ภาพนี้จะให้การเปรียบเทียบได้รวดเร็วและแสดงว่าแรงเคลื่อนไฟแรงสูงของทุกๆ กระบอกสูบแตกต่างจากกันมากหรือไม่ ถ้าทุกๆ อย่างถูกต้องภาพลายเส้นจะไม่มีการแตกต่างกันและทับซ้อนกันมากจนไม่เห็นความแตกต่างดังรูปที่ 5.88


รูปที่ 5.87 แสดงภาพลายเส้นแบบเรียงซ้อนกันในแนวดิ่งของวงจรไฟแรงสูงในเครื่องยนต์ 6 สูบ


รูปที่ 5.88 แสดงภาพลายเส้นแบบวางซ้อนทับกันของวงจรไฟแรงสูงในเครื่องยนต์ 6 สูบ


รูปที่ 5.89 ภาพลายเส้นของวงจรไฟแรงต่ำพื้นฐาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกับภาพลายเส้นวงจรไฟแรงสูง
รูปแบบต่างๆ ของกราฟลายเส้น
ภาพลายเส้นที่ผิดแผกแตกต่างไปจากภาพลายเส้นพื้นฐานจะแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องว่าเกิดขึ้น ในจุดใดของระบบไฟจุดระเบิด ซึ่งจะทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของส่วนประกอบในวงจรไฟจุดระเบิดได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และถูกต้อง รูปที่ 5.89 เป็นภาพลายเส้นของวงจรไฟแรงตํ่า ส่วนรูปที่ 5.90 ถึงรูปที่ 5.108 แสดงถึงภาพลายเส้นที่ปกติและภาพลายเส้นที่แสดงถึงจุดบกพร่องต่างๆ ของระบบไฟจุดระเบิด รายละเอียดต่างๆ บนจอออสซิลโลสโคป ภาพลายเส้นของวงจรไฟแรงตํ่าและวงจรไฟแรงสูง

รูปที่ 5.90 เส้นแสดงเวลาและเส้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าในจอเครื่องออสซิลโลสโคป

รูปที่ 5.91 รายละเอียดต่างๆ บนจอเครื่องออสซิลโลสโคป

รูปที่ 5.92 ภาพลายเส้นแบบเรียงในแนวนอนตามลำดับการจุดระเบิดที่แสดงถึงความปกติของวงจรไฟแรงต่ำ

รูปที่ 5.93 ภาพลายเส้นแบบเรียงซ้อนกันในแนวดิ่งที่แสดงถึงความปกติของวงจรไฟแรงต่ำ

รูปที่ 5.94 ภาพลายเส้นแบบวางทับซ้อนกันที่แสดงถึงความผิดปกติของวงจรไฟแรงต่ำ

รูปที่ 5.95 ตรวจเช็กค่ามุมดแวลจุดที่หน้าทองขาวปิดที่ความเร็วเดินเบาและที่ความเร็ว 1,500 รอบ/นาที

รูปที่ 5.96 หน้าทองขาวผิดปกติขณะที่เริ่มเปิด

รูปที่ 5.97 หน้าทองขาวผิดปกติขณะปิด

รูปที่ 5.98 หน้าทองขาวผิดปกติขณะปิด

รูปที่ 5.99ตรวจดูความผิดปกติขณะทองขาวผิดและตรวจดูเส้นประกายไฟของลูปต่อไปต้องทำมุม 90 องศา

รูปที่ 5.100 ตรวจดูมุมดแวลที่ถูกต้องจะทำให้ระยะห่างของหน้าทองขาวถูกต้องด้วย

รูปที่ 5.101 ภาพลายเส้นแบบวางทับซ้อนกัน ลูปแต่ละลูปจะทับซ้อนสนิทแสดงว่าปกติ

รูปที่ 5.102 ภาพลายเส้นแบบวางทับซ้อนกัน ลูปแต่ละลูปซ้อนกันไม่สนิทเกิดจากเหตุบกพร่องจากลูกเบี้ยว โรเตอร์และฝาครอบจานจ่าย

รูปที่ 5.103 คอยล์จุดระเบิดและคอนเดนเซอร์ลัดวงจร

รูปที่ 5.104 คอยล์จุดระเบิดและคอนเดนเซอร์ปกติ

รูปที่ 5.105 เขี้ยวหัวเทียนลูปที่ 3 ห่างเกินไปเมื่อเร่งเครื่องยนต์

รูปที่ 5.106 เขี้ยวหัวเทียนลูปที่ 3 ชิดเกินไปเมื่อเร่งเครื่องยนต์

รูปที่ 5.107 เมื่อเร่งเครื่องยนต์เส้นประกายไฟเพิ่มขึ้นเท่ากันเป็นปกติ

รูปที่ 5.108 เส้นประกายไฟลูปที่ 3 มีค่ามากเกินไปและต่ำเกินไปโดยฉนวนสายไฟแรงสูงบกพร่อง

 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.