เจเนอเรเตอร์กระแสไฟตรง

Posted on : 15-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ในที่นี้จะอธิบายการทำงานของเจเนอเรเตอร์ที่มีแปรงถ่าน 2 ตัวและขั้วแม่เหล็ก 2 ขั้ว แปรงถ่าน 2 ตัวจะติดตั้งสัมผัสกับคอมมิวเทเตอร์ในตำแหน่งตรงกันข้ามกัน 180 องศา แปรงถ่านตัวหนึ่งจะลงกราวด์ กับโครง ขณะที่อีกตัวหนึ่งไม่ลงกราวด์ ขดลวดฟิลด์คอยล์ 2 ขดจะพันในทิศทางเดียวกันแต่สร้างขั้วแม่เหล็กต่างกันที่ขั้วเหล็กอ่อน ขั้วหนึ่งของขดลวดฟิลด์คอยล์ต่อเข้ากับแปรงถ่านที่ไม่ลงกราวด์ อีกขั้วหนึ่งต่อกราวด์ภายในโครงของเจเนอเรเตอร์หรือต่อผ่านเรกูเลเตอร์ลงกราวด์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอาร์มาเจอร์ขึ้นอยู่กับวงจรขดลวดฟิลด์คอยล์ เจเนอเรเตอร์นิยมใช้ทั้งแบบขดลวดฟิลด์คอยล์กราวด์ ภายนอกและแบบขดลวดฟิลด์คอยล์ต่อกราวด์ภายในดังรูปที่ 6.11


รูปที่ 6.1 1 ภาพตัดของเจเนอเรเตอร์ที่ใช้แปรงถ่าน 2 ตัวและขดลวดฟิลด์คอยล์ 2 ขด


รูปที่ 6.12 วงจรของเจเนอเรเตอร์แบบลงกราวด์ภายนอก
เจเนอเรเตอร์แบบกราวด์ภายนอก
ในเจเนอเรเตอร์แบบกราวด์ภายนอก (externally grounded generator) นี้ วงจรขดลวดฟิลด์คอยล์ขั้วหนึ่งของขดลวดจะต่อกับแปรงถ่านที่ไม่ลงกราวด์ และอีกขั้วหนึ่งต่อกับขั้ว F ในโครงเจเนอเรเตอร์ ขั้ว F ต่อกับเรกูเลเตอร์และลงกราวด์ผ่านเรกูเลเตอร์ แปรงถ่านที่ไม่ลงกราวด์ต่อกับขั้ว A ในโครงเจเนอเรเตอร์ดังรูปที่ 6.12
เจเนอเรเตอร์แบบกราวด์ภายใน

ในเจเนอเรเตอร์แบบกราวด์ภายใน (internally grounded generator) นี้ วงจรขดลวดฟิลด์คอยล์ ลงกราวด์ภายในโครง ขั้วหนึ่งของขดลวดฟิลด์คอยล์ต่อลงกราวด์ภายในเจเนอเรเตอร์ ซึ่งโดยปกติจะผ่านแปรงถ่านลงกราวด์ อีกขั้วหนึ่งของขดลวดฟิลด์คอยล์จะต่อกับขั้ว F ในเจเนอเรเตอร์ แปรงถ่านตัวที่ไม่ลงกราวด์จะต่อกับขั้ว A ในเจเนอเรเตอร์ ขั้ว F จะต่อกับวงจรขดลวดฟิลด์คอยล์เข้ากับวงจรขดลวดอาร์มาเจอร์ โดยผ่านเรกูเลเตอร์ดังรูปที่ 6.13


รูปที่ 6.13 วงจรของเจเนอเรเตอร์แบบลงกราวด์ภายใน
ความสำคัญอยู่ตรงที่เราจะต้องสามารถแยกแยะเจเนอเรเตอร์ว่าเป็นแบบขดลวดฟิลด์คอยล์กราวด์ภายนอกหรือแบบขดลวดฟิลด์คอยล์กราวด์ภายใน ซึ่งทั้งสองแบบจะใช้เรกูเลเตอร์เฉพาะแบบไม่สามารถใช้ แทนกันได้ เจเนอเรเตอร์จะมีทั้งแบบผลิตกระแสไฟบวกและกระแสไฟลบ ซึ่งจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับขั้วของแบตเตอรี่
การทำงานของเจเนอเรเตอร์
เมื่ออาร์มาเจอร์ในเจเนอเรเตอร์เริ่มต้นหมุน ขดลวดอาร์มาเจอร์จะตัดเส้นแรงแม่เหล็กตกค้าง ซึ่งมีอยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็กและเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวดอาร์มาเจอร์ซึ่งขดลวดฟิลด์คอยล์ต่อกับวงจร อาร์มาเจอร์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในขดลวดอาร์มาเจอร์ถูกควบคุมโดยวงจรขดลวดฟิลด์คอยล์ จำนวนของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจรขดลวดฟิลด์คอยล์จะถูกควบคุมโดยความต้านทานซึ่งต่ออนุกรมกับวงจรสนามแม่เหล็กและแรงเคลื่อนที่ถูกใช้งาน
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดฟิลด์คอยล์เป็นสาเหตุให้เพิ่มจำนวนของเส้นแรงแม่เหล็กระหว่างขั้วแม่เหล็กเหนือและขั้วใต้ และเมื่ออาร์มาเจอร์หมุนกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อความเร็วของเจเนอเรเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรขดลวดฟิลด์คอยล์ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุให้กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในขดลวดอาร์มาเจอร์มากขึ้นจนกระทั่งปราศจากรูปแบบของการควบคุม เจเนอเรเตอร์ จะไหม้และตัวมันเองเสียหายได้
ถ้าปราศจากการควบคุม เจเนอเรเตอร์จะผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับความเร็วที่เพิ่มขึ้น ถ้าความต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากเจเนอเรเตอร์ไม่สามารถควบคุมได้ แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติจนกระทั่งความต้านทานหมดไป กระแสไฟฟ้าจะเริ่มต้นกระโดดลงกราวด์ที่คอมมิวเทเตอร์ กำลังไฟฟ้า 8 ถึง 10 เท่าจะผ่านขดลวดฟิลด์คอยล์ และขดลวดฟิลด์คอยล์จะไหม้ได้ถ้ามีความต้านทานเพียงเล็กน้อย ความต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วของเจเนอเรเตอร์เพิ่มขึ้น กำลังไฟฟ้าที่สูงนี้สามารถเป็นสาเหตุให้อาร์มาเจอร์ไหม้ได้
แปรงถ่านของเจเนอเรเตอร์จะถูกควบคุมการชาร์จโดยเรกูเลเตอร์ เรกูเลเตอร์จะควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจรขดลวดฟิลด์คอยล์ ดังนั้นจึงสามารถควบคุมไฟฟ้าที่ออกจากเจเนอเรเตอร์ได้

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.