เซลส์เหนี่ยวนำด้วยแสง

Posted on : 09-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

สารกึ่งตัวนำที่ถูกเปิดออกให้รับแสงและทำให้ความต้านทานภายในของมันเปลี่ยนแปลงไป อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อผลในการนี้เรียกว่า อุปกรณ์เหนี่ยวนำด้วยแสง หรือเซลล์เหนี่ยวนำด้วยแสง (photo conductive cell)
เซลล์เปลี่ยนพลังงานแคดเมี่ยมซัลไฟด์ (CdS) ค่าความต้านทานภายในของมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของแสงที่ตกกระทบลงบนตัวมัน เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้แก่ขํ้วของเซลล์นี้ อัตราการไหลของ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเซลล์จะผันแปรไปตามความต้านทานของเซลล์ตามปริมาณของแสงที่ตกกระทบตัวมัน เซลล์เหนี่ยวนำด้วยแสงที่ใช้ในรถยนต์ใช้ทำหน้าที่เปิด -ปิดไฟแสงสว่างของรถยนต์ตามระดับของแสงสว่างดังรูปที่ 1.35


แคดเมียมซัลไฟด์โฟโตเซลล์
รูปที่ 1.35 ภาพตัดเซลล์เหนี่ยวนำด้วยแสง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.