เต้าเสียบสายไฟในรถยนต์

Posted on : 10-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เต้าเสียบสายไฟเป็นอุปกรณ์ที่เก็บรวบรวมขั้วสายไฟหลายเส้นมารวมไว้ในกลุ่มเดียวกัน ทำให้สามารถเก็บได้เรียบร้อยสวยงามและสะดวกในการตรวจซ่อมและแก้ไข เต้าเสียบจะมีหลายๆ แบบหลาย ขนาดซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของสายไฟและจำนวนของสายไฟที่ใช้ในวงจรนั้นๆ ดังรูปที่ 2.23

รูปที่ 2.23 เต้าเสียบแบบต่างๆ
เต้าเสียบสายไฟจะมีกลไกล็อกขั้วสายไฟเพื่อไม่ให้ขั้วสายไฟหลุดออกจากเต้าIสียบเมื่อสวมเต้าเสียบตัวผู้และตัวเมียเข้าด้วยกันดังรูปที่ 2.24


รูปที่ 2.24 กลไกล็อกขั้วสายไฟไม่ให้หลุดออกจากเต้าเสียบ
ข้อควรระวัง ในการถอดปลดเต้าเสียบสายไฟ ให้ใช้มือจับที่เต้าเสียบสายไฟแล้วดึงออกอย่าใช้มือจับที่สายไฟดึงออก เพราะจะทำให้สายไฟขาดจากขั้วสายไฟดังรูปที่ 2.25


รูปที่ 2.25 แสดงวิธีการถอดเต้าเสียบ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.