เทอร์มิสเตอร์

Posted on : 09-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เทอร์มิสเตอร์ (thermistor) เป็นอุปกรณ์ที่มีค่าความต้านทานทางไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ทำจากโลหะต่างๆ มาผสมกัน เช่น นิกเกิลออกไซด์ แมงกานีส โคบอลต์ เหล็ก และทองแดง เทอร์มิสเตอร์มี 2 แบบคือ
1. เทอร์มิสเตอร์แบบมีค่าสัมประสิทธิ์ทางความร้อนเป็นลบคือ เมื่อมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่าความต้านทานจะมีค่าลดลง
2. เทอร์มิสเตอร์แบบมีค่าสัมประสิทธิ์ทางความร้อนเป็นบวกคือ เมื่อมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่าความต้านทานจะเพิ่มขึ้นด้วย

เทอร์มิสเตอร์ที่ใช้ในรถยนต์นั้นใช้เป็นตัวตรวจจับอุณหภูมินํ้าหล่อเย็นในเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นเทอร์มิสเตอร์แบบลบดังรูปที่ 1.32


ตัวตรวจจับอุณหภูมินํ้าหล่อเย็นของระบบ EFI
รูปที่ 1.32 เทอร์มิสเตอร์แบบลบ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.