เทอร์โบชาร์จเจอร์

Posted on : 05-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เพื่อต้องการให้ไอดีเข้าเครื่องยนต์มากขึ้น เครื่องยนต์อาจติดตั้งเทอร์โบชาร์จเจอร์หรือ ซูเปอร์ชาร์จเจอร์ (supercharger) ซึ่งสามารถเพิ่มกำลังให้กับเครื่องยนต์ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองคือ เทอร์โบชาร์จเจอร์ถูกขับเคลื่อนด้วยไอเสียของเครื่องยนต์ ส่วนซูเปอร์ชาร์จเจอร์ถูกขับเคลื่อนด้วยเฟือง โซ่ หรือสายพานจากเครื่องยนต์  ดังแสดงในรูปที่ 11.25

เทอร์โบชาร์จเจอร์มีชิ้นส่วนพื้นฐาน 2 ส่วน ได้แก่ คอมเพรสเซอร์และเทอรไบน์ ซึ่งติดตั้งอยู่บนปลายเพลาเดียวกัน ไอเสียของเครื่องยนต์ไหลผ่านเทอร์ไบน์เพื่อหมุนเทอร์ไบน์ด้วยอัตราเร็วรอบสูง (อาจสูงถึง 120,000 rpm) เนื่องจากคอมเพรสเซอร์อยู่บนเพลาเดียวกับเทอร์ไบน์ ดังนั้นคอมเพรสเซอร์จึงหมุนด้วยอัตราเร็วรอบสูงเช่นกัน ดังแสดงในรูปที่ 11.26

ในขณะที่คอมเพรสเซอร์หมุน จะอัดส่วนผสมหรืออากาศเข้าสู่กระบอกสูบเครื่องยนต์มากขึ้น ทำให้เครื่องยนต์มีกำลังมากขึ้นเมื่อเกิดการเผาไหม้ ทั้งเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล สามารถใช้ร่วมกับเทอร์โบชาร์จเจอร์ได้

การไหลของอากาศและไอเสียผ่านเทอร์โบชาร์จเจอร์ ในเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแสดงดังรูปที่ 11.27

สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้คาร์บูเรเตอร์ เทอร์โบชาร์จเจอร์อาจติดตั้งก่อนคาร์บูเรเตอร์ (ดูรูปที่ 11.27) หรือติดตั้งหลังคาร์บูเรเตอร์ (ทิศทางการไหลของอากาศ) ถ้าเทอร์โบชาร์จเจอร์ ติดตั้งระหว่างคาร์บูเรเตอร์กับท่อร่วมไอดี เทอร์โบชาร์จเจอร์จะอัดไอดีเข้ากระบอกสูบแทนการอัดอากาศอย่างเดียว

เนื่องจากคอมเพรสเซอร์และเทอร์ไบน์หมุนด้วยอัตราเร็วรอบสูง ดังนั้นจะต้องจัดเตรียม การป้องกันไม่ให้แบริ่งเสียหาย เทอร์โบชาร์จเจอร์จำนวนมากมีการป้อนนํ้ามันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ ผ่านแบริ่งเทอร์โบดังแสดงในรูปที่ 11.28 และรูปที่ 11.29

นํ้ามันหล่อลื่นนอกจากจะช่วยหล่อลื่นแบริ่งแล้วยังช่วยระบายความร้อนอีกด้วย นํ้ามันหล่อลื่นต้องมีอัตราการไหลเข้าและออกจากแบริ่งมากเพียงพอต่อความต้องการของแบริ่ง

การหล่อเย็นเสื้อแบริ่งอาจใช้นํ้าหล่อเย็นของเครื่องยนต์เข้าช่วยก็ได้ เสื้อแบริ่งมีท่อนํ้า ต่อไปยังโพรงนํ้าของเสื้อสูบและฝาสูบ ส่วนล่างของท่อนํ้าต่อกับโพรงนํ้าของเสื้อสูบ โดยข้อต่อเป็นเกลียวขันเข้ากับเสื้อสูบตรงจุดที่เป็นปลั๊กถ่ายนํ้าหล่อเย็น นํ้าหล่อเย็นที่ไหลออกจากเสื้อแบริ่ง จะไหลเข้าสู่กล่องนํ้า (water box) ซึ่งติดตั้งอยู่ข้างฝาสูบ การไหลของนํ้าหล่อเย็นผ่านเสื้อแบริ่ง ประกอบกับการไหลของนํ้ามันหล่อลื่นผ่านแบริ่ง ช่วยให้การหล่อลื่นและการหล่อเย็นแบริ่งได้ผลดีอย่างมาก ดังแสดงในรปที่ 11.30

เครื่องยนต์บางเครื่องอาจติดตั้งเทอร์โบชาร์จเจอร์ขนาดเล็ก 2 ตัวแทนเทอร์โบชาร์จเจอร์ ตัวใหญ่เพียงตัวเดียว เครื่องยนต์เหล่านี้มีชื่อเรียกว่า เทอร์โบคู่ (bi-turbo)

หนังสือคู่มือรถยนต์อาจมีคำแนะนำพิเศษเกี่ยวกับการเปลี่ยนนํ้ามันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ ที่ติดตั้งเทอร์โบ ดังนั้นเราควรให้ความสนใจด้วยเซ่นกัน

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.