ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์:เทอร์โมสตัต

Posted on : 03-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เทอร์โมสตัต (thermostat) ติดตั้งในช่องผ่านของนํ้าหล่อเย็นระหว่างฝาสูบกับช่องทางเข้าหม้อน้ำ เทอร์โมสตัตจะปิดช่องผ่านของนํ้าเมื่อเครื่องยนต์เย็น สิ่งนี้ทำให้การไหลเวียนของนํ้าถูกจำกัด เครื่องยนต์จะร้อนเร็วขึ้นและถึงอุณหภูมิทำงานอย่างรวดเร็ว ในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่นั้น ก๊าซไอเสียจะมีมลพิษมาก และนํ้ามันหล่อลื่นมักเกิดเมือกขึ้น

การลดเวลาทำงานในขณะเครื่องเย็นเป็นการลดมลพิษของบรรยากาศและลดเมือกของนํ้ามันหล่อลื่น หลังจากเครื่องยนต์ร้อนขึ้นแล้ว เทอร์โมสตัตจะทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมตลอดเวลา เมื่อเครื่องยนต์ทำงานหนักและอุณหภูมิของอากาศสูง (ฤดูร้อน) เทอร์โมสตัตจะเปิดกว้างที่สุดเพื่อให้นํ้าหล่อเย็นไหลเต็มที่ แต่ถ้าเครื่องยนต์ทำงานเบา และอุณหภูมิอากาศภายนอกตํ่า เทอร์โมสตัตจะเปิดออกบางส่วนเพื่อให้การไหลเวียนของนํ้าหล่อเย็นถูกจำกัดบางส่วน สิ่งนี้จะช่วยรักษาความร้อนให้อยู่ในเครื่องยนต์ เพื่อให้เครื่องยนต์ยังคงทำงานที่อุณหภูมิทำงานปกติต่อไป

เทอร์โมสตัต

เทอร์โมสตัตมีอุปกรณ์ความร้อนและวาล์วดังรูปที่ 8.20 เทอร์โมสตัตที่ใช้กันมากในปัจจุบันจะใช้กระบอกบรรจุสารขี้ผึ้ง เมื่อสารขี้ผึ้งร้อนจะขยายตัว และดันให้วาล์วของเทอร์โมสตัตเปิดออก น้ำหล่อเย็นจึงสามารถไหลจากเครื่องยนต์สู่หม้อน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 8.21

เทอร์โมสตัตได้รับการออกแบบให้เปิดออกที่อุณหภูมิจำเพาะ ตัวเลขแสดงพิกัด (rating) ของเทอร์โมสตัตมักถูกตอกลงบนเทอร์โมสตัต พิกัดของเทอร์โมสตัตมักนิยมใช้กัน 2 ค่าคือ 85°c (185°F) และ 99°c (195°F)

เทอร์โมสตัตเริ่มเปิดออกที่อุณหภูมิแสดงพิกัดของเทอร์โมสตัต และจะเปิดเต็มที่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอีกประมาณ 11°c (20°F) เช่น เทอร์โมสตัตเริ่มเปิดออกที่อุณหภูมิ 91 c (195°F) และจะเปิดเต็มที่ที่อุณหภูมิ 102°c (215°F)

เครื่องยนต์ส่วนมากมีช่องบายพาส (bypass passage) เพื่อให้นํ้าหล่อเย็นไหลเวียนไดในโพรงนํ้าเมื่อเครื่องยนต์เย็น สิ่งนี้เพื่อป้องกันการเกิดจุดร้อนในเครื่องยนต์ แต่เมื่อเครื่องยนต์ร้อนขึ้น ช่องบายพาสมักจะปิดช่องบายพาสอาจเป็นช่องผ่านภายในเครื่องยนต์หรืออาจเป็นท่อผ่านภายนอก

ระบบช่องบายพาสภายในเครื่องยนต์บางแบบมีวาล์วสปริงอยู่ด้านหลังปั๊มนํ้า วาล์วนี้จะถูกดันให้เปิดออกด้วยความดันจากปั๊มเมื่อเทอร์โมสตัตปิด แต่เมื่อเทอรโมสตัตเปิด ความดันของนํ้าหล่อเย็นจะลดลงและช่องบายพาสจะถูกปิด

รูปที่ 8.21 แสดงระบบช่องบายพาสภายในเครื่องยนต์แบบอื่น ๆ ซึ่งใช้เทอร์โมสตัตแบบบายพาส เทอรโมสตัตแบบนี้มีวาล์วบายพาสติดอยู่กับเทอรโมสตัต เมื่อเทอร์โมสตัตปิด วาล์วบายพาสเปิดออก ทำให้นํ้าหล่อเย็นสามารถผ่านช่องบายพาส (ดูรูปที่ 8.21 (ก)) และเมื่อเทอร์โมสตัตเปิดออกเพื่อให้นํ้าหล่อเย็นไหลเข้าหม้อนํ้า วาล์วบายพาสจะปิดเข้าที่ (ดูรูปที่ 8.21 (ข))

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.