การบริการเครื่องยนต์: เพลาข้อเหวี่ยงและเสื้อสูบ

Posted on : 15-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

การบริการเพลาข้อเหวี่ยงและเสื้อสูบ

เมื่อต้องการซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ จะต้องถอดเครื่องยนต์ออกจากรถยนต์ ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบ ทำความสะอาด ตลอดจนการวัดชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

งานบริการบางอย่างอาจไม่ต้องถอดเครื่องยนต์ออกบางอย่างอาจต้องคลายสลักเกลียว  ยึดแท่นเครื่องยนต์แล้วยกเครื่องยนต์ขึ้นเล็กน้อย

การบริการแท่นเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ซึ่งติดตั้งตามขวางแสดงดังรูปที่ 25.1 แท่นเครื่องยนต์สำหรับเครื่องยนต์กระบอกสูบวี (V – 8) แสดงดังรูปที่ 25.2 การแตกหักหรือการเสื่อมสภาพของแท่นเครื่องยนต์จะทำให้แท่นเครื่องยนต์รับภาระมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ระบบถ่ายทอดกำลังมีความเครียดมากขึ้นคือ อาจทำให้การทำงานของคลัตช์และห้องเกียร์ผิดปกติ และยังทำให้การเปิดปิดของวาล์วปีกผีเสื้อไม่สมํ่าเสมอเนื่องจากการเคลื่อนไหวของเครื่องยนต์

ควรเปลี่ยนแท่นเครื่องยนต์ที่แตกหักหรือชำรุด โดยตรวจสอบคำแนะนำจากผู้ผลิต การเปลี่ยนแท่นเครื่องยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็นดังต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนแท่นเครื่องยนต์หน้า รองรับเครื่องยนต์ด้วยแม่แรงและหมอนรอง (ทำด้วยไม้) ใต้อ่างนํ้ามันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ หรืออาจใช้แป้นรองเครื่องยนต์ดังรูปที่ 25.3 ยกเครื่องยนต์ขึ้นให้สูงพอที่จะปลดภาระออกจากแท่นเครื่องยนต์ ถอดแป้นเกลียวและสลักเกลียว ถอดชุดแป้นฐานและโครงออกจากคานขวาง ติดตั้งแท่นเครื่องยนต์ใหม่เข้าบนคานขวาง ใช้สลักเกลียวและแป้นเกลียวล็อกในตัวอันใหม่ อย่าขันสลักเกลียวจนกว่าจะได้ลดระดับเครื่องยนต์ลงตํ่า แล้วขันด้วยทอร์กตามกำหนด

2. การเปลี่ยนแท่นเครื่องยนต์หลัง รองรับเครื่องยนต์ด้วยแม่แรงและหมอนรอง (ทำด้วยไม้) ใต้อ่างนํ้ามันหล่อลื่น หรือใช้แม่แรงยกที่ห้องเกียร์ ถอดสลักเกลียวยึดระหว่างแท่นเครื่องกับคานขวางและสลักเกลียวยึดระหว่างแท่นเครื่องกับห้องเกียร์ (เครื่องยนต์บางแบบ อาจต้องถอดคานขวางออกด้วย) แล้วถอดแท่นเครื่องออก ติดตั้งแท่นเครื่องอันใหม่บนห้องเกียร์ ในขณะที่ท่านลดระดับห้องเกียร์ ให้จัดแนวคานขวางและแท่นเครื่องให้ตรงกับสลักเกลียว ขันสลักเกลียวทั้งหมดด้วยทอร์กตามกำหนด

การถอดเครื่องยนต์

งานบริการบางอย่างสามารถทำได้โดยไม่ต้องถอดเครื่องยนต์ออก แต่งานบริการบางอย่าง เช่น การคว้านกระบอกสูบหรือรูแบริ่งก้านสูบ มักจะต้องถอดเครื่องยนต์ออกจากรถยนต์ ขั้นตอนการถอดเครื่องยนต์อาจแตกต่างกันไปบ้าง แต่ขั้นตอนทั่วไปมีดังนี้

1. ถ่ายนํ้าหล่อเย็นออกจากระบบและเครื่องยนต์ ถอดฝากระโปรงหน้าออก

ข้อสังเกต เพื่อการประกอบกลับเข้าที่เดิมรวดเร็วขึ้น ควรแยกสลักเกลียว แป้นเกลียว หรือหมุดเกลียวออกเป็น 2 พวก พวกแรกเป็นส่วนที่ถอดออกจากส่วนบนของเครื่องยนต์และห้องเครื่องยนต์ พวกที่สองเป็นส่วนที่ถอดออกจากใต้ท้องรถยนต์

2. ถอดสายเคเบิลออกจากแบตเตอรี่ ถอดสายดินก่อนแล้วจึงถอดสายบวก และถอดแบตเตอรี่ออก

3. ถอดกรองอากาศออก

4. ถอดท่อนํ้าออกจากเครื่องยนต์และปั๊มนํ้า

5. ถอดท่อหม้อหล่อเย็นนํ้ามันเกียร์ออกจากหม้อนํ้า

6. ถอดกำบังลม (ถ้ามี) และหม้อนํ้าออก

ข้อสังเกต ควรทำเครื่องหมายบนสายไฟและท่อต่าง ๆ เพื่อจะได้ทราบตำแหน่ง และสะดวกต่อการประกอบกลับเข้าที่เดิมและถูกต้อง

7. ถอดสายไฟออกจากชุดความดันนํ้ามันหล่อลื่นและชุดอุณหภูมินํ้าหล่อเย็น

8. ถอดท่อออกจากปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิง อุดปลายท่อไว้เพื่อป้องกันการรั่วไหล

9. ถอดสายคันเร่งและสายดินเครื่องยนต์

10. อุปกรณ์บางอย่างไม่จำเป็นต้องถอดออกจากห้องเครื่องยนต์ เช่น อัลเทอร์เนเตอร์ คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ และปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์ อาจถอดออกจากเครื่องยนต์แล้ววางไว้ในที่ที่เหมาะสม โดยไม่ต้องถอดสายไฟหรือท่อออกจากอุปกรณ์เหล่านั้น

11. ถอดท่อออกจากปั๊มนํ้า ท่อร่วมไอดี และเสื้อโช้ก (ถ้ามี)

12. ถอดสายไฟปฐมภูมิออกจากคอยล์จุดระเบิด ถอดมัดสายไฟออกจากส่วนบนของเครื่องยนต์

13. ยกรถยนต์ขึ้น ถ่ายนํ้ามันหล่อลื่นออกจากเครื่องยนต์

14. ถอดสายเคเบิลของมอเตอร์สตาร์ตออกจากมอเตอร์สตาร์ต บางครั้งอาจต้องถอดมอเตอร์สตาร์ตด้วย

15. ถอดท่อไอเสียออกจากท่อร่วมไอเสีย ใช้ลวดมัดท่อไอเสียไว้กับรถยนต์

16. ถอดแท่นเครื่องยนต์ออกจากแป้นโครงฐาน

17. ถอดคลัตช์หรือห้องเกียร์อัตโนมัติ

ข้อสังเกต รถยนต์บางคันจะสะดวกขึ้นถ้าถอดห้องเกียร์พร้อมกับเครื่องยนต์ ซึ่งรถยนต์บางคันอาจต้องถอดห้องเกียร์ก่อนแล้วจึงถอดเครื่องยนต์

18. ลดระดับรถยนต์ รองรับห้องเกียร์ด้วยแม่แรง ให้ใช้แผ่นรองเพื่อป้องกันความเสียหาย แก่อ่างนํ้ามันของห้องเกียร์อัตโนมัติ

19. ต่อเคเบิลยกเครื่องยนต์ (ดูรูปที่ 25.4) แล้วยกเครื่องยนต์ให้สูงเพียงพอที่จะถอดสลักเกลียวยึดแท่นเครื่องยนต์ออกได้ ตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งว่าได้ถอดสายไฟท่อต่าง ๆ สาย คันเร่ง และชิ้นส่วนอื่น ๆ ออกจากเครื่องยนต์หมดแล้ว

20. ยกเครื่องยนต์ขึ้นสูงพอที่จะให้พ้นจากแท่นเครื่องยนต์ แล้วขยับแม่แรงยกห้องเกียร์ และยกเครื่องยนต์ จนกระทั่งเครื่องยนต์แยกตัวออกจากห้องเกียร์

21. ดึงเครื่องยนต์ออกจากห้องเครื่องยนต์อย่างระมัดระวัง ยึดห้องเกียร์กับรถยนต์ ติดตั้งฝากระโปรงหน้าเข้าที่เดิม (เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งต่าง ๆ ภายในเป็นอันตราย)

22. ติดตั้งเครื่องยนต์บนขาตั้งเครื่องยนต์สำหรับการบริการ (ดังแสดงในรูปที่ 25.5)

ข้อสังเกต การติดตั้งเครื่องยนต์เข้ากับรถยนต์ จะเรียงลำดับย้อนกลับกับการถอด

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.