แตรรถยนต์

Posted on : 17-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

แตร (horn) เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์โดยทำให้เกิดเสียงดังเพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนผู้ที่ขับขี่รถยนต์คันอื่นๆ และผู้ที่สัญจรไปมาในท้องถนน ในอดีตเราใช้แตรลมเป็นสัญญาณเตือน แต่อุปกรณ์ที่ใช้กับแตรลมมีอุปกรณ์ที่ยุ่งยากในการใช้งานปัจจุบันจึงใช้แตรไฟฟ้าเข้ามาแทนที่
แตรไฟฟ้าจะทำงานโดยอาศัยการสั่นของแผ่นไดอะแฟรมที่ทำจากแผ่นเหล็กสปริง ซึ่งจะอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าดูดให้แผ่นไดอะแฟรมเกิดการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วซึ่งทำให้เกิดเสียงดังขึ้นได้ดัง รูปที่ 8.31
การทำงานของแตรคือ เมื่อกดปุ่มแตร จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด ทำให้ขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กดูดให้อาร์มาเจอร์ที่มีแผ่นไดอะแฟรมยึดติดอยู่เคลื่อนที่ ทำให้แผ่นไดอะแฟรมบิดตัว ขณะเดียวกันที่ปลายอาร์มาเจอร์อีกด้านหนึ่งที่มีนอตปรับติดตั้งอยู่จะดันให้หน้าทองขาวที่ติดกันแยกออกจากกันเป็นการตัดวงจรการไหลของกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ไปยังแตร อำนาจแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในอาร์มาเจอร์ก็หมดอำนาจแม่เหล็ก แผ่นไดอะแฟรมจะกลับคืนอยู่ในตำแหน่งเดิม หน้าทองขาวก็จะต่อวงจรการทำงานอีกครั้งหนึ่ง แผ่นไดอะแฟรมจะบิดตัวและเกิดการสั่นอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดเสียงดังขึ้นผ่านออกทางช่องปากแตร ดังรูปที่ 8.31


รูปที่ 8.31 ภาพตัดแสดงแตรไฟฟ้า
รีเลย์แตร (horn relay)
วงจรแตรที่มีการติดตั้งรีเลย์เข้าไปในวงจรเพื่อที่จะให้กระแสไฟจำนวนมากจากแบตเตอรี่ไหลไปแตรโดยผ่านรีเลย์ และกระแสไฟจำนวนน้อยไหลไปยังปุ่มแตร ทำให้ปุ่มแตรมีอายุการใช้งานนาน และ สายไฟที่ต่อไปยังปุ่มแตรสามารถลดขนาดให้เล็กลงได้ เพราะกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ไหลไปยังรีเลย์ ผ่านปุ่มแตรลงกราวด์ใช้กระแสไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะให้รีเลย์ทำงานได้ ภายในรีเลย์จะประกอบด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าและหน้าทองขาวจำนวน 2 ตัว หน้าทองขาวจะทำหน้าที่ในการต่อวงจรไฟระหว่างแบตเตอรี่กับแตร รีเลย์จะมีขั้วต่อ 3 ขั้วคือ ขั้ว H (ต่อไปแตร) ขั้ว B (ต่อไปขั้ว BAT) ขั้ว S (ต่อไปปุ่มแตร) ดังรูปที่ 8.32


รูปที่ 8.32 ส่วนประกอบของรีเลย์แตร

การทำงานของแตรและรีเลย์แตร
เมื่อกดสวิตช์แตรจะทำให้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไหลผ่านขั้ว B และขดลวดออกขั้ว S ไปยังสวิตช์แตรลงกราวด์ ทำให้ขดลวดเกิดสนามแม่เหล็กและมีอำนาจแม่เหล็กเกิดขึ้นดูดให้หน้าทองขาวติดกัน กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านขั้ว B ผ่านหน้าทองขาวไปขั้ว H ไปยังแตรทำให้แตรทำงานมีเสียงดังเกิดขึ้น
รีเลย์โดยทั่วๆ ไปขดลวดรีเลย์จะมีขนาดเล็กแต่ความต้านทานสูง จึงทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสวิตช์แตรมีน้อยดังรูปที่ 8.33


รูปที่ 8.33 วงจรแตรและรีเลย์แตร
การปรับแตร
แตรโดยทั่วๆ ไปไม่สามารถเปิดฝาครอบออกปรับได้ แต่จะสามารถปรับได้โดยปรับที่สกรูปรับทางด้านหลัง โดยการขันเข้าหรือคลายออกจนกระทั่งได้เสียงที่ดังที่สุดแล้วขันนอตล็อกให้แน่นดังรูปที่ 8.34


รูปที่ 8.34 สกรูปรับเสียงแตร

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.