แรงดันไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า

Posted on : 09-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

แรงดันไฟฟ้า (voltage) บางครั้งเรียกว่าความต่างศักย์ มีหน่วยวัดเป็นโวลต์ สัญลักษณ์คือ V แรงดันไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือความต่างศักย์ 1 โวลต์ สามารถทำให้กระแส 1 แอมแปร์ไหลผ่านตัวนำซึ่งมีความต้านทาน 1 โอห์มได้
เมื่อนำถังนํ้า 2 ใบมาต่อเข้าด้วยกัน โดยให้มีระดับความสูงระหว่างถังทั้ง 2 แตกต่างกัน นํ้าก็จะไหลจากถังนํ้าที่สูงกว่าไปยังถังนํ้าที่ตํ่ากว่าเรียกว่ากำลังต้นของน้ำ เมื่อเราเปรียบจากนํ้ามาเป็นไฟฟ้า ก็จะมีพฤติการณ์เช่นเดียวกันคือ กระแสไฟฟ้าจะไหลจากศักย์ที่สูงกว่าไปยังศักย์ที่ตํ่ากว่า แรงดันไฟฟ้า หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าทำให้หลอดไฟติดสว่างขึ้นได้ดังรูปที่ 1.6 และ รูปที่ 1.7


รูปที่ 1.6 แสดงน้ำจากถังสูงจะไหลไปยังถังที่อยู่ต่ำกว่า


รูปที่1.7 แรงดันไฟฟ้าจากศักดาสูงจะไหลไปยังศักดาต่ำ
แรงดันไฟฟ้าตกคร่อม
เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าครบวงจร  กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวความต้านทานหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นหลอดไฟ จะทำให้แรงดันไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าตกลง หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า แรงดันตกคร่อม (voltage drop)
เราสามารถหาสาเหตุข้อขัดข้องภายในวงจรไฟฟ้าได้โดยการตรวจวัดหาค่าแรงดันตกคร่อมที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะหาการขาดในวงจรไฟฟ้า การลัดวงจรและการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานที่เพิ่มขึ้นได้  ถ้าการวัดเกิดแรงดันตกคร่อมมากกว่าปกติ  แสดงว่าเกิดการเพิ่มค่าความต้านทานในวงจรที่ทำการตรวจวัด หรือเกิดการลัดวงจร หรือขั้วสายไฟต่างๆ ไม่แน่น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.