ชุดควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้า

Posted on : 20-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ชุดควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้า (voltage regulator) เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ทำหน้าที่ในการควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ไม่คงที่จากแบตเตอร์เเละระบบไฟชาร์จให้คงที่ประมาณ 7 โวลต์ เพื่อจ่ายให้แก่เกจวัดนํ้ามัน เชื้อเพลิงและเกจวัดอุณหภูมินํ้าหล่อเย็นบนแผงหน้าปัดรถยนต์ เนื่องจากเกจวัดทั้งสองมีขนาดเล็กและใช้ขดลวดความร้อนเส้นเล็กมาก ฉะนั้นจึงต้องมีการควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าไว้ที่ประมาณ 7 โวลด์ เพื่อไม่ให้เกจวัดทั้งสองมีความร้อนสูงเกินไป ซึ่งจะทำให้เกจวัดทั้งสองเกิดการเสียหายได้ และในปัจจุบันจะใช้ชุดควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้ากับเกจวัดทั้งสองแบบแผงหน้าปัดรถยนต์
การทำงานจะอาศัยขดลวดความร้อนที่พันรอบๆ โลหะไบเมเทิล โดยจะมีหน้าทองขาวทำหน้าที่ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าที่มีผลต่อขดลวดความร้อน ชุดควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะควบคุมแรงเคลื่อน ไฟฟ้าให้เรียบเพื่อจ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้คงที่ประมาณ 7 โวลต์ ให้เกจวัดทั้ง 2 บนแผงหน้าปัดได้อย่างสมํ่าเสมอดังรูปที่ 10.17
การทำงาน เมื่อเปิดสวิตช์จุดระเบิด กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านหน้าทองขาวของชุดควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าลงกราวด์ และอีกจุดหนึ่งก็จะไหลไปยังขดลวดของเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงและเกจวัดอุณหภูมินํ้าหล่อเย็นลงกราวด์ที่ตัวเซนเซอร์ของแต่ละเกจวัดดังรูปที่ 10.17
และเมื่อชุดควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรก็จะทำให้โลหะไบเมเทิลที่มีขดลวดความร้อนพันอยู่ได้รับความร้อนซึ่งก็จะงอตัวออก ทำให้หน้าทองขาวแยกออกจากกัน กระแสไฟฟ้าก็ถูกตัดวงจร และเมื่อโลหะไบเมเทิลเย็นตัวลงก็จะดีดตัวกลับ หน้าทองขาวติดกันกระแสไฟฟ้าก็สามารถไหลได้อีก การทำงานจะเป็นเช่นนี้ตลอดเวลาเพื่อควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ไหลในวงจรให้คงที่ที่ประมาณ 7 โวลต์ ซึ่งจะทำให้เกจวัดทั้ง 2 มีอายุการใช้งานยาวนานและชี้ในตำแหน่งที่ถูกต้องเสมอดังรูปที่ 10.18


รูปที่ 10.17 วงจรไฟของชุดควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้า


รูปที่ 10.18 การทำงานของชุดควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้า เกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิง และเกจวัดอุณหภูมินํ้าหล่อเย็น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.