แอมมิเตอร์

Posted on : 20-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

แอมมิเตอร์ (ammeter) เป็นเครื่องมือแสดงผลการทำงานของระบบไฟชาร์จและสภาพการประจุกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่รถยนต์ เมื่อแบตเตอรี่ได้รับการประจุไฟฟ้าที่มาจากอัลเทอร์เนเตอร์ เข็มของ แอมมิเตอร์จะชี้ในตำแหน่งบวก ( + ) ตามจำนวนของกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าแบตเตอรี่ และถ้าแบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากตัวมัน เข็มของแอมมิเตอร์ก็จะชี้ในตำแหน่งลบ (-) เข็มของแอมมิเตอร์จะเคลื่อนที่ไปน้อยหรือไม่เคลื่อนที่เลยเมื่อแบตเตอรี่ได้รับประจุไฟเต็ม


รูปที่ 10.6 ส่วนประกอบของแอมมิเตอร์ลื่น
การทำงาน อาร์มาเจอร์ที่ทำด้วยเหล็กกล้าซึ่งจะหมุนอยู่ระหว่างขั้วทั้ง 2 ของแม่เหล็กถาวรรูปเกือกม้า แม่เหล็กถาวรนี้จะมีตัวนำที่ทำจากเส้นลวดตัวนำขนาดใหญ่ โดยเข็มวัดจะชี้อยู่ในตำแหน่งศูนย์ของ เกจวัดเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำ แต่เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขั้วทั้ง 2 ของตัวนำจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆ ตัวนำ ความเข้มของสนามแม่เหล็กจะผลักดันให้อาร์มาเจอร์หมุน เข็มวัดจะชี้ไปในทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า แต่ถ้ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำมากขึ้นก็จะทำให้ความเข้มของสนามแม่เหล็กมีมากด้วยเช่นกันเป็นเหตุให้มีแรงผลักดัน เข็มวัดจะชี้จำนวนกระแสไฟฟ้าที่หน้าปัดมากตามไปด้วยดังรูปที่ 10.6

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.