การทำงานของระบบไฟหน้ารถยนต์แบบยกเปิดและลงปิด

Posted on : 17-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ชุดไฟหน้าจะมี 2 จังหวะคือ ยกขึ้นและลง ซึ่งในการอธิบายการทำงานนี้จะอธิบายถึงการทำงานที่ควบคุมด้วยรีเลย์ สวิตช์ไฟแสงสว่างและสวิตช์ไฟสูง-ตํ่า จะมีหลักการทำงานมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. ชุดไฟพน้าถูกยกขึ้นเปิด เมื่อบิดสวิตช์ไฟแสงสว่างจากตำแหน่งไฟหรี่หรือไฟท้ายไปยังตำแหน่งไฟหน้า และสวิตช์ไฟสูง – ตํ่าถูกดึงขึ้นไปในตำแหน่งขอทาง ชุดไฟหน้าจะถูกยกขึ้น
ในเวลาเดียวกันกระแสไฟฟ้าจากสวิตช์ไฟแสงสว่างจะไหลเข้าวงจร IC ซึ่งอยู่ภายในรีเลย์ควบคุม การยกเปิดและลงปิดชุดไฟหน้าทางขั้ว 8 ครบวงจร ทำให้มีกระแสไฟฟ้าจาก IC ไปกระตุ้นให้ Tr1 ทำงาน 10 วินาที Tr2 ไม่ทำงานและจะมีกระแสไฟฟ้าไหลไปในขดลวดรีเลย์ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 ทางขั้ว 10 ที่อยู่ภายในรีเลย์ควบคุมการยกเปิดและลงปิดชุดไฟหน้า ทำให้ขดลวดภายในรีเลย์ทั้ง 2 เกิดอำนาจแม่เหล็ก ดึงให้หน้าทองขาวเลื่อนจากจุด E มายังจุด D กระแสไฟฟ้าจะไหลจากรีเลย์ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 ไปยังมอเตอร์ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 ทางขั้ว 1 และขั้ว 4 ของรีเลย์ควบคุมการยกเปิดและลงปิดชุดไฟหน้า เมื่อชุดไฟหน้ายกขึ้นจนสุดจะทำให้หน้าทองขาวในสวิตช์จำกัดการทำงานเลื่อนจากจุด B ไปยังจุด C และหน้าทองขาวในรีเลย์เลื่อนจากด้าน D ไปยังด้าน E ทำให้มอเตอร์หยุดหมุน โดย Tr1 จะทำงานอยู่ประมาณ 10 วินาทีและหยุดทำงานตัดการไหลของกระแสไฟฟ้า ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไหลผ่านขดลวดรีเลย์ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 ขดลวดรีเลย์ทั้งสองจึงหมดอำนาจแม่เหล็ก หน้าทองขาวในชุดรีเลย์ทั้งสองจึงเลื่อนจากจุด D ไปยังจุด E เช่นเดิมเป็นเหตุให้มอเตอร์หยุดการทำงานดังรูปที่ 8.17


รูปที่ 8.17 วงจรการทำงานของระบบไฟฟ้ายกเปิดและลงปิดในตำแหน่งยกเปิด
2. ชุดไฟหน้าลงปิด เมื่อสวิตช์ไฟแสงสว่างเคลื่อนจากตำแหน่ง HOLD ไปยังตำแหน่ง OFF หรือเมื่อปล่อยสวิตช์ไฟสูง- ตํ่าในตำแหน่งไฟขอทางกลับไปในตำแหน่งเดิม ชุดไฟหน้าจะถูกดึงลงปิด
ในเวลาเดียวกันกระแสไฟฟ้าจากสวิตช์ไฟแสงสว่างจะไหลผ่าน IC ทางขั้ว 6 กระตุ้นให้ Tr2 ทำงาน 10 วินาที Tr1 หยุดทำงานและขั้ว 8 เปิดวงจร จะมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปในขดลวดรีเลย์ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 ทางขั้ว 10 ที่อยู่ภายในรีเลย์ควบคุมการยกเปิดและลงปิดชุดไฟหน้า ทำให้ขดลวดรีเลย์ทั้งสองเกิดอำนาจแม่เหล็กดึงให้หน้าทองขาวเลื่อนจากจุด E มายังจุด D กระแสไฟฟ้าจะไหลจากรีเลย์ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 ไปยังมอเตอร์ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 ทางขั้ว 1 และขั้ว 4 ของรีเลย์ควบคุมการยกเปิดและลงปิด ชุดไฟหน้า เมื่อชุดไฟหน้าถูกดึงลงจนสุด จะทำให้หน้าทองขาวในสวิตช์จำกัดการทำงานเลื่อนจากจุด C ไปยังจุด B และหน้าทองขาวในรีเลย์เลื่อนจากด้าน D ไปยังด้าน E ทำให้มอเตอร์หยุดหมุน โดย Tr2 จะทำงานอยู่ประมาณ 10 วินาทีและหยุดทำงานตัดการไหลของกระแสไฟฟ้า ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไหลผ่านขดลวดรีเลย์ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 ขดลวดรีเลย์ทั้งสองจึงหมดอำนาจแม่เหล็ก ทองขาวในชุดรีเลย์ทั้งสองจึงเลื่อนจากจุด D ไปยังจุด E เช่นเดิมเป็นเหตุให้มอเตอร์หยุดการทำงานดังรูปที่ 8.18


รูปที่ 8.18 วงจรการทำงานของระบบไฟหน้ายกเปิดและลงปิดในตำแหน่งลงปิด
การทำงานของสวิตช์ไฟแสงสว่าง
ต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายถึงการทำงานของสวิตช์ไฟแสงสว่างในตำแหน่งต่างๆ ที่ถูกควบคุมด้วยรีเลย์ควบคุมการยกเปิดและลงปิดชุดไฟหน้าดังรูปที่ 8.17 และรูปที่ 8.18
1. สวิตช์ไฟแสงสว่างตำแหน่ง OFF ไป HOLD เมื่อบิดสวิตซ์ไฟแสงสว่างในตำแหน่งนี้ขั้ว 6 ของรีเลย์จะต่อลงกราวด์ผ่านสวิตช์ไฟแสงสว่าง และขั้ว 8 จะถูกตัดวงจร Tr1 และ Tr2 ซึ่งอยู่ภายในรีเลย์จะไม่ทำงาน ดังนั้นมอเตอร์จะไม่ทำงานและชุดไฟหน้ารถยนต์จะไม่ถูกยกขึ้นเปิด
2. สวิตช์ไฟแสงสว่างตำแหน่ง HOLD ไป TAIL ขั้ว 6 ของรีเลย์จะต่อวงจรลงกราวด์ที่สวิตช์ไฟแสงสว่าง และขั้ว 8 จะถูกตัดวงจรเช่นเดิม รีเลย์ไฟหรี่จะทำงาน หน้าทองขาวในรีเลย์จะถูกดูดให้ติดกันและกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลไปยังหลอดไฟหรี่และหลอดไฟท้ายในตำแหน่งนี้มอเตอร์จะไม่ทำงานและชุดไฟหน้ารถยนต์จะไม่ถูกยกขึ้นเปิด
3. สวิตช์ไฟแสงสว่างตำแหน่ง TAIL ไป HEAD ขั้ว 8 ของรีเลย์จะต่อลงกราวด์ผ่านสวิตช์ไฟแสงสว่าง ดังนั้น Tr1 จะทำงานประมาณ 10 วินาที Tr2 ไม่ทำงาน เป็นผลให้มอเตอร์ทำงาน และรีเลย์ไฟหน้าจะทำงาน หน้าทองขาวในรีเลย์จะถูกดูดให้ติดกันและกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลไปยังหลอดไฟหน้า หลอดไฟหรี่ และหลอดไฟท้าย พร้อมกับชุดไฟหน้าที่ถูกยกขึ้นในตำแหน่งเปิด

4. สวิตช์ไฟแสงสว่างตำแหน่ง HEAD ไป TAIL ขั้ว 6 ของรีเลย์จากตัดวงจรจะถูกต่อวงจรลงกราวด์ผ่านสวิตช์ไฟแสงสว่าง ส่วนขั้ว 8 จากต่อวงจรลงกราวด์ก็จะถูกตัดวงจร ดังนั้น Tr 1 และ Tr2 มอเตอร์และรีเลย์ไฟหน้าจะหยุดการทำงาน หลอดไฟหน้าจะดับและถูกดึงลงปิด
5. สวิตช์ไฟแสงสว่างตำแหน่ง TAIL ไป HOLD ขั้ว 6 และขั้ว 8 จะมีสภาพการทำงานเหมือนเดิมคือ ขั้ว 6 ต่อลงกราวด์และขั้ว 8 เปิดไม่ต่อวงจร Tr1 และ Tr2 ไม่ทำงานมอเตอร์และรีเลย์ ไฟหรี่จะไม่ทำงาน ดังนั้นหลอดไฟหรี่และหลอดไฟท้ายก็จะดับ
6. สวิตช์ไฟแสงสว่างตำแหน่ง HOLD ไป OFF ขั้ว 6 ของรีเลย์จะลงกราวด์ผ่านสวิตช์ ไฟแสงสว่างทำให้ตัดวงจร ขณะที่ขั้ว 8 ก็ยังตัดวงจรเช่นเดิม ประมาณ 1 วินาทีหลังจากนั้น Tr2 ก็จะทำงานประมาณ 10 วินาที Tr1 ไม่ทำงานเป็นผลให้มอเตอร์ทำงานชุดไฟหน้าจึงถูกดึงลงปิด
การทำงานของสวิตช์ไฟสูง-ต่ำ
สวิตช์ไฟสูง – ตํ่าจะมีการทำงานที่สัมพันธ์กับสวิตช์ไฟแสงสว่างและต่อเนื่องกัน มีขั้นตอนการทำงาน 2 ขั้นตอนคือ
1. สวิตช์ไฟสูง-ต่ำตำแหน่ง OFF ยกขึ้นในตำแหน่งขอทาง (สวิตช์ไฟหน้าปิด) เมื่อสวิตช์ไฟแสงสว่างอยู่ในตำแหน่ง OFF ถ้าสวิตช์ไฟสูง-ตํ่าถูกดึงขึ้นในตำแหน่งไฟขอทาง จะทำให้เกิดการต่อวงจรของรีเลย์ควบคุมการยกเปิดและลงปิดชุดไฟหน้า ขั้ว 8 ของรีเลย์จะต่อวงจรลงกราวด์ผ่านสวิตช์ ไฟสูง-ตํ่า ส่วนขั้ว 6 ของรีเลย์จะถูกตัดวงจร ทำให้มีกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไหลผ่านวงจร IC กระตุ้นให้ Tr1 ทำงานประมาณ 10 วินาที Tr2 ไม่ทำงาน มอเตอร์จะทำงานและชุดไฟหน้าจะถูกยกขึ้น กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลเข้าขั้ว 10 และไปยังรีเลย์ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 แล้วการทำงานจะทำงานเช่นเดียวกับการเปิดไฟหน้าในตำแหน่งเปิดไฟหน้าปกติ แต่ไฟหน้าจะสว่างขึ้นในตำแหน่งลำแสงไฟสูง
นอกจากนี้รีเลย์ควบคุมการยกเปิดและลงปิดชุดไฟหน้ายังควบคุมการทำงานคือ
-ถ้าสวิตช์ไฟสูง-ตํ่าถูกปล่อยภายใน 10 วินาที Tr1 จะหยุดการทำงานประมาณ 1 วินาที หลังจากสวิตช์ถูกปล่อย
-ถ้าสวิตช์ไฟสูง – ต่ำถูกดึงขึ้นในตำแหน่งไฟขอทางขณะที่สวิตช์ไฟหน้าอยู่ในตำแหน่ง HOLD หรือ TAIL Tr1 จะทำงาน 10 วินาที
-ถ้าสวิตช์ไฟสูง – ตํ่าถูกดึงขึ้นในตำแหน่งไฟขอทางขณะที่สวิตช์ไฟหน้าอยู่ในตำแหน่ง HEAD ขั้ว 8 จะลงกราวด์ผ่านสวิตช์ไฟฟ้า ดังนั้น Tr1 จะหยุดทำงาน
2. สวิตช์ไฟสูง – ต่ำ ตำแหน่งไฟขอทางถูกปล่อยลงในตำแหน่ง OFF (สวิตช์ไฟหน้าปิด) ถ้าสวิตซ์ไฟสูง-ตํ่าถูกปล่อยลงขั้ว 8 ของรีเลย์ควบคุมการยกเปิดและลงปิด ชุดไฟหน้าจะถูกตัดวงจร ขั้ว 6 ก็ยังตัดวงจรเช่นเดิม ดังนั้น 1 วินาทีหลังจากสวิตช์ไฟสูง-ตํ่าถูกปล่อยลง Tr2 จะทำงาน 10 วินาที มอเตอร์จะทำงานดึงชุดไฟหน้าลงปิด รีเลย์ไฟหน้าจะหยุดการทำงานและไฟหน้าจะดับ
นอกจากนี้รีเลย์ควบคุมการยกเปิดและลงปิดชุดไฟหน้ายังควบคุมการทำงานคือ
-ถ้าสวิตช์ไฟสูง-ตํ่าถูกปล่อยลงขณะที่สวิตช์ไฟหน้าอยู่ในตำแหน่ง HOLD หรือ TAIL ขั้ว 6 จะลงกราวด์ผ่านสวิตช์ไฟหน้า ดังนั้น Tr2 จะหยุดการทำงาน
-ถ้าสวิตช์ไฟสูง-ตํ่าถูกปล่อยลงขณะที่สวิตช์ไฟหน้าอยู่ในตำแหน่ง HEAD ขั้ว 8 จะลงกราวด์ ผ่านสวิตช์ไฟแสงสว่างและ Tr2 จะหยุดการทำงาน

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2588ac%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2588%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2Fdc-%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2588%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2588%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179