Featured Posts

ประเภทของเครื่องยนต์

Comments Off on ประเภทของเครื่องยนต์

Posted on : 23-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ที่ใซ้ในรถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

1. เครื่องยนต์ลูกสูบ (piston engine) เครื่องยนต์แบบนี้มีลูกสูบเคลื่อนที่กลับไปกลับมาภายในกระบอกสูบและในปัจจุบันนิยมใช้กันมาก ดังแสดงในรูป 1.7

ลูกสูบ

2. เครื่องยนต์โรตารี (rotary engine) หรือบางครั้งเรียกว่า เครื่องยนต์แวนเคล (Wankel engine) เครื่องยนต์แบบนี้มีโรเตอร์ (rotor) หมุนอยู่ภายในเครื่องยนต์ รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์โรตารี เช่น มาสดา (Mazda) ดังแสดงในรูปที่ 1.8

ตำแหน่งของเครื่องยนต์

Comments Off on ตำแหน่งของเครื่องยนต์

Posted on : 22-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

วัตถุประสงค์และตำแหน่งของเครื่องยนต์

วัตถุประสงค์ของเครื่องรถยนต์ (ดังรูปที่ 1.1) คือ การจ่ายกำลังที่ต้องการสำหรับขับเคลื่อนรถยนต์ เครื่องยนต์จะผลิตกำลังออกมาโดยการเผาไหม้นํ้ามันเชื้อเพลิงภายในเครื่องยนต์ ดังนั้นจึงมักเรียกว่า เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน (internal combustion engine) หรือมักเรียกสั้น ๆ ว่า เครื่องยนต์ไอซี (IC engine)

เครื่องรถยนต์ส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของรถยนต์ และถ่ายทอดกำลังขับเคลื่อนไปยังล้อหลัง ในกรณีเช่นนี้จะต้องมีเพลายาวจากด้านหน้าไปจนถึงด้านหลัง ดังแสดงในรูปที่ 1.2 (ก) รถยนต์บางแบบมีเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าและขับเคลื่อนล้อหน้า ดังแสดงในรูปที่ 1.2 (ข)

รถยนต์ที่ขับเคลือนล้อหลังโดยมีเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น มักนิยมติดตั้งเครื่องยนต์ในแนวตามความยาวของรถยนต์ ดังแสดงในรูปที่ 1.3

สำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหน้าโดยมีเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้านั้น มักนิยมติดตั้งเครื่องยนต์ ในแนวตามขวางของรถยนต์ ดังแสดงในรูปที่ 1.4

รถยนต์บางแบบมีเครื่องยนต์ซึ่งติดตั้งอยู่ด้านหลังของเบาะหน้า การจัดวางเครื่องยนต์ ในลักษณะนี้เรียกว่า เครื่องยนต์กลาง (midengine) ดังแสดงในรูปที่ 1.5

รถยนต์แบบอื่นๆ ที่พบ ได้แก่ รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ซึ่งติดตั้งอยู่ด้านหลังของเบาะหลัง เช่น รถยนต์โฟล์คสวาเกน (เต่าทอง) ดังแสดงในรูปที่ 1.6

เครื่องยนต์