หลักการทำงานของ DC เจเนอเรเตอร์

Posted on : 15-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การทำงานของเจเนอเรเตอร์ (operating principles of a DC generator) ทำงานอยู่บนพื้นฐานหลักการผลิตกระแสไฟฟ้าว่า เมื่อตัวนำเคลื่อนที่ตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็กเกิดการเหนี่ยวนำเกิดกระแสไฟฟ้าไหลในตัวนำ เมื่อตัวนำเคลื่อนที่ขนานกับเส้นแรงแม่เหล็กจะไม่มีกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นในตัวนำ จำนวนของกระแสไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำขึ้นอยู่กับความเข้มของสนามแม่เหล็ก (จำนวนของเส้นแรงแม่เหล็ก) จำนวนของขดลวดที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็ก และความเร็วที่ตัวนำตัดผ่านสนามแม่เหล็ก
กระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นโดยหลักการเหนี่ยวนำสามารถอธิบายได้โดยการใช้แท่งแม่เหล็ก 2 แท่ง เป็นขั้วแม่เหล็กเหนือ ขั้วแม่เหล็กใต้ และเส้นลวดตัวนำ ถ้าเส้นลวดเคลื่อนที่ลงด้านล่างระหว่างแท่งแม่เหล็ก ดังนั้นเส้นลวดจะตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็กดังรูปที่ 6.6 (ก) แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะถูกเหนี่ยวนำในเส้นลวดซึ่งจะเป็นสาเหตุให้กระแสไฟฟ้าไหล ปรากฎการณ์นี้พิสูจน์ได้โดยติดตั้งแอมมิเตอร์ที่ปลายของเส้นลวด และเมื่อทำให้เส้นลวดเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็ก เข็มชี้ของแอมมิเตอร์จะเคลื่อนที่ไปอีกด้านหนึ่งของสเกล ซึ่งแสดงว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรดังรูปที่ 6.6 (ข) ถ้าเส้นลวดเคลื่อนที่ขึ้นผ่านสนามแม่เหล็ก เข็มชี้ของแอมมิเตอร์จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามของสเกล ซึ่งแสดงว่ามีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นและไหลในทิศทางตรงกันข้าม เมื่อให้เส้นลวดเคลื่อนที่ขนานไปกับสนามแม่เหล็ก เข็มชี้ของแอมมิเตอร์จะชี้ที่ 0 แสดงว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น ทิศทางของการไหลของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นโดยการเคลื่อนตัวนำผ่านสนามแม่เหล็กสามารถหาได้โดยใช้กฎมือซ้าย


รูปที่ 6.6 การเกิดกระแสไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวนำ
เจเนอเรเตอร์รถยนต์ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าแทนแท่งแม่เหล็ก ซึ่งจะเพิ่มความเข้มของเส้นแรงแม่เหล็ก เป็นผลให้เพิ่มจำนวนของเส้นแรงแม่เหล็กด้วย เจเนอเรเตอร์แบบขนานประกอบด้วย
1. ขดลวดฟิลด์คอยล์พันรอบๆ ขั้วเหล็กอ่อนซึ่งจะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด
2. ขดลวดอาร์มาเจอร์ขดเดียวเมื่อมันหมุนจะทำให้ตัวนำตัดผ่านสนามแม่เหล็กและ
3. คอมมิวเทเตอร์และแปรงถ่าน
กระแสไฟฟ้าถูกเหนี่ยวนำและตัดในตัวนำอาร์มาเจอร์ ขดลวดฟิลด์คอยล์ถูกต่อขนานกับอาร์มาเจอร์ เจเนอเรเตอร์นี้จะเป็นแบบขนานดังรูปที่ 6.7
ถ้าเจเนอเรเตอร์ถูกต่อกับแบตเตอรี่ มันจะทำงานเหมือนกับมอเตอร์สตาร์ต เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดฟิลด์คอยล์ที่อยู่รอบๆ สนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นระหว่างขั้วเหล็กอ่อน เส้นแรงแม่เหล็กจะ เพิ่มขึ้นขณะที่อาร์มาเจอร์หมุน เมื่อแบตเตอรี่ถูกตัดวงจรจะเกิดแรงแม่เหล็กตกค้างขึ้นในขั้วเหล็กอ่อนเราเรียกว่า แรงแม่เหล็กตกค้าง เมื่อปราศจากแรงแม่เหล็กตกค้างเจเนอเรเตอร์จะไม่ทำงาน แรงแม่เหล็ก ตกค้างจะให้เจเนอเรเตอร์ทำงานได้ในจังหวะเวลาที่เหมาะสม กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเจเนอเรเตอร์ครั้งแรก เรียกว่า การโพลาไรซิ่ง (polarizing) เจเนอเรเตอร์นั้นจะต้องปรับให้เกิดการโพลาไรซิ่งอย่างเหมาะสมถูกต้อง เมื่อเจเนอเรเตอร์หมุนในทิศทางที่ถูกต้องกระแสไฟฟ้าจึงจะไหลในทิศทางที่ถูกต้องกับขั้วบวกหรือขั้วลบของระบบไฟฟ้าในรถยนต์
เมื่ออาร์มาเจอร์ขดเดียวหมุนอยู่ในทิศทางตามเข็มนาฬิกาผ่านสนามแม่เหล็ก 2 ด้านของขดลวด ตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็ก เป็นผลให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวด และมีกระแสไฟฟ้าไหลจากกฎมือซ้าย กระแสไฟฟ้าที่ไหลในอาร์มาเจอร์จะไหลเข้าทางขวามือของขดลวดและออกทางซ้ายมือ กระแสไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำไหลจากซ้ายมือของซี่คอมมิวเทเตอร์และแปรงถ่านผ่านออกวงจรภายนอก และกลับเข้า ขดลวดอาร์มาเจอร์ผ่านแปรงถ่านด้านตรงข้ามและซี่คอมมิวเทเตอร์ที่ขดลวดฟิลด์คอยล์ต่อขนานกับอาร์มาเจอร์ กระแสไฟฟ้าเพียงบางส่วนที่เกิดขึ้นในขดลวดอาร์มาเจอร์ไหลผ่านขดลวดฟิลด์คอยล์ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขดลวดฟิลด์คอยล์ในทิศทางที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความเข้มของสนามแม่เหล็กระหว่างขั้วเหนือและขั้วใต้ ซึ่งก็จะเพิ่มจำนวนของกระแสไฟฟ้าที่เกิดการเหนี่ยวนำในขดลวดอาร์มาเจอร์ด้วยดังรูปที่ 6.7


รูปที่ 6.7 แสดงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าอย่างง่ายๆ ในเจเนอเรเตอร์
การรักษาให้กระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางเดียว
เมื่ออาร์มาเจอร์หมุนและขดลวดเปลี่ยนตำแหน่งตรงกันข้ามกับสนามแม่เหล็กเดิม กระแสไฟฟ้าสลับจะถูกเหนี่ยวนำในขดลวดอาร์มาเจอร์ ซี่คอมมีวเทเตอร์จะถูกหมุนไปกับขดลวดแต่แปรงถ่านอยู่กับที่ ฉะนั้น กระแสไฟฟ้าจึงไหลในทิศทางเดียวผ่านแปรงถ่านออกไปยังวงจรภายนอกตลอดเวลา ถ้าแปรงถ่านถูกติดตั้งอย่างเหมาะสมที่จุดกลางระหว่างขั้วแม่เหล็กเหนือและขั้วใต้ การเปลี่ยนตำแหน่งการไหลของกระแสไฟฟ้า จะเกิดขึ้นโดยปราศจากประกายไฟที่แปรงถ่านและซี่คอมมิวเทเตอร์

การจัดให้กระแสไฟฟ้าไหลอย่างสม่ำเสมอ
ขดลวดอาร์มาเจอร์เพียงขดเดียว จำนวนของกระแสไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำในขดลวดนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของเส้นแรงแม่เหล็กซึ่งขดลวดหมุนตัดผ่านต่อหนึ่งหน่วยเวลา การเปลี่ยนตำแหน่งโดยการหมุนนั้นเส้นแรงแม่เหล็กจะเข้มมากขณะที่ขดลวดหมุนเปลี่ยนจากขั้วเหนือไปขั้วใต้ และเมื่ออาร์มาเจอร์อยู่ในตำแหน่งแนวตั้งฉากและหมุนเข้าใกล้ตำแหน่งที่ขนานกับเส้นแรงแม่เหล็ก ทำให้ไม่มีขดลวดตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าจึงไม่เกิดขึ้นในขดลวด เมื่อขดลวดหมุนตามเข็มนาฬิกาจากตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นแรงแม่เหล็กทำให้ขดลวดเป็นเส้นขนานกับเส้นแรงแม่เหล็กน้อยและเพิ่มการตั้งฉากกับเส้นแรงแม่เหล็กมากขึ้น จนกระทั่งถึงตำแหน่งแนวนอนหรือขนานกับเส้นแรงแม่เหล็ก การหมุนของขดลวดเมื่อเพิ่มการได้ฉากกับเส้นแรงแม่เหล็ก เส้นแรงแม่เหล็กจำนวนมากถูกตัดต่อหนึ่งหน่วยเวลาและกระแสไฟฟ้าสูงสุดก็จะเกิดขึ้น
ดังนั้นเมื่อขดลวดหมุนจากแนวขนานกับเส้นแรงแม่เหล็กไปแนวตั้งฉากกับเส้นแรงแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าจะถูกเหนี่ยวนำในขดลวดจากค่า 0 ถึงค่าสูงสุดและกลับไป 0 เมื่อขดลวดหมุนขนานกับเส้นแรง แม่เหล็กแต่ไม่ตรงกันข้าม การใช้ขดลวดเพียงขดเดียวกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเจเนอเรเตอร์จะเป็นจังหวะๆ ดังรูปที่ 6.7
การที่จะให้กระแสไฟฟ้าไหลได้อย่างต่อเนื่อง เจเนอเรเตอร์จะใช้ขดลวดหลายๆ ขดพันอยู่รอบๆ อาร์มาเจอร์แต่ละขดลวดจะพันหลายๆ รอบ จำนวนรอบของแต่ละขดลวดที่มากจะเป็นผลให้กระแสไฟฟ้า ออกมาซ้อนกันมากทำให้ได้กระแสไฟฟ้าคงที่ การไหลของกระแสไฟฟ้าไหลต่อเนื่องติดต่อกันตลอดเวลา ดังรูปที่ 6.7
การที่มีขดลวดจำนวนหลายๆ ขดในอาร์มาเจอร์เพื่อตัดเส้นแรงแม่เหล็ก และเพื่อเพิ่มแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้และลดการพัลส์ (pulse) การพันขดลวดอาร์มาเจอร์จะพันทับซ้อนกันไปรอบๆ ดังรูปที่ 6.8 ซึ่งแสดงเพียงขดลวด 2 ขด 2 ข้างของขดลวดต้องอยู่ตรงกันข้ามหรืออาจจะใกล้กันแต่ยังตรงกันข้ามอยู่ ในร่องของอาร์มาเจอร์ ขดลวดแรกจะเริ่มต้นที่คอมมิวเทเตอร์ซี่ที่ 1 ผ่านร่อง 12 ในแกนอาร์มาเจอร์ จากนั้นมันจะกลับผ่านร่อง 4 หลายๆ รอบของเส้นลวดพันรอบๆ ร่อง 12 และร่อง 4 จำนวนรอบขึ้นอยู่กับจำนวนของรอบที่ต้องการในขดลวดอาร์มาเจอร์จากร่อง 4 ขดลวดจะต่อกับคอมมิวเทเตอร์ซี่ที่ 2
ขดลวดต่อไปจะเริ่มต้นที่คอมมิวเทเตอร์ซี่ที่ 2 ผ่านร่อง 13 และร่อง 5 ในแกนและต่อกับคอมมิวเทเตอร์ซี่ที่ 3 และจะพันรอบๆ อาร์มาเจอร์จนร่องในแกนเต็ม และทุกๆ ซี่คอมมิวเทเตอร์จะมีปลายของ ขดลวดพันอยู่และบัดกรีเข้าด้วยกัน แปรงถ่านของเจเนอเรเตอร์จะติดตั้งตรงกันข้ามกัน 180 องศา


รูปที่ 6.8 แสดงการพันขดลวดอาร์มาเจอร์บนแกนอาร์มาเจอร์
เมื่ออาร์มาเจอร์หมุน ขดลวดอาร์มาเจอร์จะผ่านขั้วแม่เหล็กเหนือทำให้เกิดการเหนี่ยวนำแรงเคลื่อน และกระแสไฟฟ้าในทิศทางหนึ่ง ขณะที่อีกด้านหนึ่งของขดลวดหมุนผ่านขั้วแม่เหล็กใต้เกิดการเหนี่ยวนำ แรงเคลื่อนและกระแสไฟฟ้าในทิศทางตรงกันข้าม จากผลของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดอาร์มาเจอร์ทำให้อาร์มาเจอร์กลายเป็นแม่เหล็กในทิศทางตัดกับทิศทางของสนามแม่เหล็ก ด้านหนึ่งจะกลายเป็นขั้วเหนือ และอีกด้านหนึ่งจะกลายเป็นขั้วใต้ ในเจเนอเรเตอร์ เส้นแรงแม่เหล็กขวางจะตัดผ่านแกนอาร์มาเจอร์และขั้วแม่เหล็กของสนามแม่เหล็กที่ถูกสร้างโดยขดลวดฟิลด์คอยล์จะเคลื่อนที่ในทิศทางที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถมีสนามแม่เหล็กเท่ากันทุกๆ จุดในขณะนั้น และปฏิกิริยาอันนี้ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กบิดเบี้ยวไปจากเดิมระหว่างขั้วแม่เหล็กเหนือและขั้วใต้ดังรูปที่ 6.9


รูปที่ 6.9 แรงแม่เหล็กตัดขวางของอาร์มาเจอร์ระหว่างเกิดกระแสไฟฟ้า
การติดตั้งแปรงถ่านตรงจุดกึ่งกลาง
เส้นแรงแม่เหล็กถูกสร้างโดยขดลวดฟิลด์คอยล์เข้มมากระหว่างขั้วแม่เหล็กเหนือและขั้วใต้ แปรงถ่านจะติดตั้งตรงจุดกึ่งกลางของเส้นแรงแม่เหล็กดังรูปที่ 6.10 (ก) เมื่อเจเนอเรเตอร์ทำงาน ปฏิกิริยาของ อาร์มาเจอร์จะทำให้สนามแม่เหล็กระหว่างขั้วทั้ง 2 เลื่อนไปกับอาร์มาเจอร์ สนามแม่เหล็กจะเลื่อนไป หรือบิดไปด้วยดังรูปที่ 6.10 (ข) มันจะทำให้แปรงถ่านถูกเลื่อนไปข้างหน้าสัมพันธ์กับการหมุนของอาร์มาเจอร์ การติดตั้งแปรงถ่านที่จุดกึ่งกลางขดลวดอาร์มาเจอร์จะตัดเส้นแรงแม่เหล็กสูงสุดและได้รับแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดที่แปรงถ่าน ซึ่งการหมุนต่อเนื่องของอาร์มาเจอร์ทำให้ขดลวดอาร์มาเจอร์หมุนผ่านแปรงถ่านตัดสนามแม่เหล็ก จุดกึ่งกลางนี้เป็นจุดที่กระแสไฟฟ้าไหลกลับทิศทางในอาร์มาเจอร์ แปรงถ่านจะถูกติดตั้งตรงจุดกึ่งกลางอย่างเหมาะสมที่โครงเจเนอเรเตอร์หรือที่ฝาปิดคอมมิวเทเตอร์ โดยปกติแปรงถ่านจะถูกติดตั้งเยื้องไปข้างหน้าเล็กน้อยจากจุดกึ่งกลางเป็นผลให้อาร์มาเจอร์หมุนในทิศทางที่เจเนอเรเตอร์หมุนทำงานปกติเมื่อต่อแบตเตอรี่เข้ากับแปรงถ่านของเจเนอเรเตอร์


รูปที่ 6.10 เส้นแรงแม่เหล็กที่เปลี่ยนไปกับการเปลี่ยนตำแหน่งของแปรงถ่าน

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.