Featured Posts

การขับรถเข้าถนนแคบ

Comments Off on การขับรถเข้าถนนแคบ

Posted on : 21-10-2012 | By : Author | In : การขับรถเกียร์ธรรมดา

ถนนแคบ

การขับรถเข้าถนนแคบหรือเข้าช่องหลัก

1.  ขับรถตีวงเลี้ยวให้ตัวรถอยู่ในลักษณะตรงกับช่องหลัก  ถ้าหากว่ารถอยู่ในลักษณะเอียง ส่วนของท้ายรถก็จะเข้าช่องนั้นไม่ได้  เพราะว่าท้ายรถมีส่วนที่จะต้องเลี้ยวอีก  แต่ถ้ารถจอดอยู่ใกล้กับช่องแคบเหล่านั้นก็ต้องถอยออกไปให้รถอยู่ในลักษณะที่ต้องการเสียก่อน

        2.  แล่นรถเข้าไปในเส้นทางที่กำหนดไว้ช้าๆ โดยมองทางด้านที่นั่งขับ ให้รถเดินทางชิดทางด้านที่มองอยู่นั้นให้มากที่สุด  ส่วนอีกด้านหนึ่งใช้สายตามองดู เพื่อความปลอดภัยบ้างพอสมควร