Featured Posts

โครงสร้างของเครื่องยนต์แบบลูกสูบ

Comments Off on โครงสร้างของเครื่องยนต์แบบลูกสูบ

Posted on : 24-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ทั้งจุดระเบิดด้วยประกายไฟและจุดระเบิดด้วยการอัดมีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกันคือ มีลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลงภายในกระบอกสูบ เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์อาจมีจำนวนกระบอกสูบตั้งแต่ 3, 4, 5, 6 หรือ 8 กระบอกสูบ ถ้าไม่คำนึงถึงจำนวนกระบอกสูบแล้ว การทำงานของแต่ละกระบอกสูบจะเกิดขึ้นเหมือน ๆ กัน

เครื่องยนต์ลูกสูบ

จากรูปที่ 2.1 จะแสดงภาพตัดของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ ลูกสูบจะอยู่ภายในกระบอกสูบ แต่ละกระบอกสูบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 102 มิลลิเมตร (millimetre) ลูกสูบทำด้วยโลหะและเคลื่อนที่ไปมาในกระบอกสูบ ลักษณะและส่วนประกอบของลูกสูบดังแสดงในรูปที่ 2.2 และรูปที่ 2.3

ในรูปที่ 2.4 จะแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในกระบอกสูบซึ่งมีลำดับดังนี้ ลูกสูบเคลื่อนที่ลงจนถึงตำแหน่งตํ่าสุด เนื้อที่บริเวณเหนือลูกสูบเต็มไปด้วยส่วนผสมของนํ้ามันเชื้อเพลิงกับอากาศ ซึ่งมักนิยมเรียกว่าไอดี ดังแสดงในรูปที่ 2.4 (ก) หลังจากนั้นลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นจนถึงตำแหน่งสูงสุดดังรูปที่ 2.4 (ข) ไอดีภายในกระบอกสูบจะถูกอัดจนมีปริมาตรเล็กลง ประกายไฟจากหัวเทียนจะช่วยจุดระเบิดเผาไหม้ไอดี ความดันสูงที่เกิดขึ้นภายในกระบอกสูบจะดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลง ดังรูปที่ 2.4 (ค) ซึ่งจะทำให้กำลังเครื่องยนต์ออกมา ลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นและลง ต่อไปตลอดการทำงานของเครื่องยนต์

ตำแหน่งสูงสุดของลูกสูบเรียกว่า ศูนย์ตายบน (top dead center) ซึ่งเขียนย่อว่า TDC และตำแหน่งตํ่าสุดของลูกลูบเรียกว่า ศูนย์ตายล่าง (bottom dead center) ซึ่งเขียนย่อว่า BDC ส่วนระยะชักลูกสูบ (piston stroke) จะเป็นระยะห่างระหว่าง TDC กับ BDC ดังแสดงในรูปที่ 2.5