Featured Posts

เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน

Comments Off on เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน

Posted on : 24-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์

เครื่องยนต์ที่ใช้กับรถยนต์เป็นประเภทเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในคือ การเผาไหม้จะเกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในมี 2 ประเภทคือ เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟและเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดเครื่องยนต์ทั้ง 2 ประเภทมีข้อแตกต่างกันดังนี้

1. ชนิดของนํ้ามันเชื้อเพสิงที่ใช้

2. วิธีที่นํ้ามันเชื้อเพลิงเข้าสู่กระบอกสูบ

3. วิธีที่นํ้ามันเชื้อเพลิงจุดระเบิด

เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ระเหยกลายเป็นไอได้ง่าย เช่น แก๊สโซลีนหรือแก๊สโซฮอล์ (gasohol) นํ้ามันเชื้อเพลิงผสมกับอากาศก่อนที่จะเข้ากระบอกสูบ ส่วนผสมหรือไอดีจะถูกอัดตัวในจังหวะอัด แล้วเกิดประกายไฟที่หัวเทียน เริ่มการจุดระเบิดเผาไหม้ ไอดี

สำหรับเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด นํ้ามันเชื้อเพลิงจะถูกฉีดเข้าผสมกับอากาศ หลังจากที่อากาศไหลเข้ากระบอกสูบแล้ว จะมีอากาศเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ถูกดูดเข้ากระบอกสูบ อากาศจะถูกอัดในจังหวะอัดจนมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 538°c (1000°F) หรือสูงกว่านี้ หลังจากนั้น นํ้ามันดีเซลซึ่งเป็นนํ้ามันเบาจะถูกฉีดเข้ากระบอกสูบและสัมผัสกับอากาศร้อน และเริ่มการจุดระเบิดเผาไหม้นํ้ามันเชื้อเพลิง

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟจะใช้หัวเทียนในการจุดระเบิดและอาจเรียกว่าเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ส่วนเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดจะใช้ความร้อนของอากาศที่เกิดจากการอัดช่วยในการจุดระเบิด และอาจเรียกว่าเครื่องยนต์ดีเซล