Featured Posts

ประเภทของเครื่องยนต์

Comments Off on ประเภทของเครื่องยนต์

Posted on : 23-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ที่ใซ้ในรถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

1. เครื่องยนต์ลูกสูบ (piston engine) เครื่องยนต์แบบนี้มีลูกสูบเคลื่อนที่กลับไปกลับมาภายในกระบอกสูบและในปัจจุบันนิยมใช้กันมาก ดังแสดงในรูป 1.7

ลูกสูบ

2. เครื่องยนต์โรตารี (rotary engine) หรือบางครั้งเรียกว่า เครื่องยนต์แวนเคล (Wankel engine) เครื่องยนต์แบบนี้มีโรเตอร์ (rotor) หมุนอยู่ภายในเครื่องยนต์ รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์โรตารี เช่น มาสดา (Mazda) ดังแสดงในรูปที่ 1.8