อุณหภูมิความสบายของร่างกาย THE BODY COMFORT TEMPERATURE

Posted on : 21-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

อุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์เราโดยทั่วไปที่มีความสบาย คือ อุณหภูมิที่ประมาณ 98.6 องศาฟาเรนไฮท์ (37 องศาเซลเซียส) อุณหภูมินี้เราเรียกกันว่าเป็นอุณหภูมิใต้ผิวหรือเบนอุณหภูมิทหลงอยูภายใต้ผิวหนัง อุณหภูมิที่ตรงกันข้ามกับอุณหภูมิใต้ผิว คือ อุณหภูมิที่ผิวหนังนั่นเอง
สิ่งที่ทำให้ร่างกายของคนเราเกิดความร้อน
สิ่งที่ทำให้ร่างกายของคนเราเกิดกวามร้อนได้แก่อาหารทุกชนิดที่เรารับประทานเข้าไป อาหารทุกชนิดที่เรารับประทานเข้าไปบรรจุความร้อนไว้ในรูปของแคลอรี่ ความร้อนในร่างกายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณค่าของอาหารที่เรารับประทานเข้าไป
คำว่าแคลอรี่ที่มาในรูปของความร้อนนั้นหมายความว่าอย่างไร คำว่าแคลอรี่มีคำจำกัดความไว้ว่า ความร้อน 252 แคลอรี่มีค่า
ความร้อนเท่ากับ 252 บี-ที-ยู (B. T. U= British Thermal Unit) หรือปริมาณความร้อน 1แคลอรี่มีค่าเท่ากับ 1 บีทียู และความร้อน 1 บีทียู คือ ปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 ปอนด์ มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาฟาเรนไฮท์ ซึ่งเท่ากับ 1 แคลอรี่นั่นเอง


แคลอรี่ของอาหารที่เรารับประทานเข้าไป เปลี่ยนเป็นพลังงานและเก็บสะสมไว้ใช้งานต่อไป
การนำเอาครามร้อนออกจากร่างกาย
การนำเอาความร้อนส่วนเกินออกจากร่างกายโดยวิธีการธรรม ชาติซึ่งเกิดพร้อม
กันมีอยู่ 3 วิธี คือ
-การพาความร้อน
-การแผ่รังสีความร้อน
-การระเหยความร้อน
การพาความร้อน
กรรมวิธีในการพาความร้อนขึ้นกับหลักธรรมชาติ 2 อย่างคือ

-ความร้อนไหลจากที่ๆ มีอุณหภมิสูงกว่าไปยังที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าดังตัวอย่าง เช่น ความร้อนจะไหลจากตัวคนไปยังอากาศรอบๆ ร่างกายที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าผิวของร่างกายมนุษย์
-ความร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบนเสมอ ถึงเราจะสังเกตได้จากควันบุหรี่หรือไอน้ำจากหม้อน้ำที่กำลังเดือดก็จะเห็นได้ชัด
เมื่อเรานำปรากฎการณ์ทั้งสองอย่างข้างต้นมาใช้กับมนุษย์ เราก็จะทราบได้ว่าขบวนการพาความร้อนเกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่อไปนี้
ก. ร่างกายถ่ายเทความร้อนไปยังอากาศภายนอกรอบๆ ร่างกาย ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า
ข. อากาศรอบๆ ร่างกายเมื่อได้รับความร้อนก็จะลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบนอากาศ ที่มีความร้อนน้อยกว่าจะลอยเข้ามาแทนที่
การแผ่รังสี
การแผ่รังสีความร้อนเป็นวิธีการเคลื่อนที่ความร้อนจากแหล่งต้น กำเนิดไปยังแหล่งอื่นโดยการแผ่รังสี การแผ่รังสีเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาฅิ ถ้าเราสังเกตดูจะแลเห็นได้ว่า ความร้อนเคลื่อนที่จากต้นกำเนิดที่ร้อนกว่าและกระจายแผ่รังสีไปยังที่ซึ่งเย็นกว่า การแผ่รังสีเกิดขึ้นเป็นอิสระต่างหากจากการพารังสี
ตัวอย่าง เช่น ร่างกายมนุษย์ได้รับประสบการณ์จากการแผ่รังสีเป็นประจำ การที่เราย้ายตัวเองออกจากที่ร่มไปสู่ที่ๆ มีแสงแดด ร่างกายคนเราก็จะได้รับความร้อน จากการแผ่รังสีความร้อนจากแหล่งกำเนิดที่มีความร้อนสูงกว่า ซึ่งก็คือดวงอาทิตย์นั่นเอง อย่างไรก็ตามการแผ่รังสีความร้อนไม่ต้องการการเคลื่อนที่ของอากาศในการพาความร้อนเคลื่อนที่
การระเหย EVAPORATION
การระเหยเป็นกรรมวิธีที่ความชื้นกลายเป็นไอ เมื่อความชื้นระเหยไปจากผิวหนังของร่างกายก็จะทำให้เกิดความรู้สึกเย็นขึ้นมาแทนที่ กรรมวิธีหรือเหตุการณ์นเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอกับผิวของร่างกาย ความชื้นนี้นออกจากร่างกายผ่านขุมขนบนผิวหนังแล้วระเหยออกไปกับอากาศ เมื่อความชื้นออกจากร่างกายนั้นความชื้นจะนำเอาความร้อนออกไปด้วย
ถ้าสังเกตเห็นว่ามีเหงื่อหยดออกมาตามร่างกายแสดงว่าร่างกายเกิดความร้อนมากเกินกว่าที่อากาศจะเอาความร้อนออกไปโดยการพา การแผ่รังสี และการระเหย สภาวะที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อความร้อนของร่างกาย
สภาวะที่มีผลกระทบกระเทือนต่อความร้อนของร่างกายมนุษย์มีอยู่ 3 ประการ คือ
-อุณหภูมิ
-ความชื้น
-การเคลื่อนที่ของอากาศ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.